Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיביטול הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין

זוגות רבים עורכים הסכם ממון בתחילת חייהם המשותפים, במטרה להסדיר את ענייניהם המשותפים עוד בטרם מתגלעת ביניהם מחלוקת, ופונים לבית המשפט על מנת לתת להסכם הממון תוקף של פסק דין.

אך החיים חולפים ולא עוצרים מלכת, וברבות הימים, רצונם ומצבם של בני הזוג עשוי להשתנות. נשאלת השאלה כיצד יש לנהוג במצים אלה? האם ניתן לבטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין? וכיצד ניתן לעשות זאת?

תוכן עניינים

מתי מתעורר הצורך לבטל הסכם ממון

הצורך לבטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין מתעורר במקרים של שינוי נסיבות, של מחלוקת שההסכם לא נותן לה מענה, או במקרים שהמענה שניתן בהסכם לא תואם את רצון אחד הצדדים או שניהם.

הצורך מתעורר בחלוף השנים עם שינוי הנסיבות בחיי בני הזוג או במקרים בהם הסכם הממון נערך בחופזה, ואחד הצדדים חתם עליו מבלי שהבינו לעומקו. בעיקר במקרים בהם הצדדים לא נעזרו בעורך דין לענייני משפחה שסייע להם להגיע להסכם שיענה על כל צרכיהם, לרבות הצרכים העתידיים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עורך דין לענייני משפחה ילווה אתכם, יערוך לכם הסכם ממון שיצפה פני עתיד, בהתאם לצרכים שלכם, ויצמצם את הסיכוי שיתעורר הצורך לבטל את הסכם הממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין.

היכן תידון בקשה לביטול הסכם ממון שאושר

בקשה לביטול הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, תידון בערכאה השיפוטית (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני) שאישרה את הסכם הממון.

כיצד בתי המשפט מתייחסים לבקשות לביטול הסכם ממון שאושר

בתי המשפט לא נוטים לבטל הסכמי ממון שאושרו וקיבלו תוקף של פסק דין, והסכם כזה יבוטל, שלא בהסכמה, במקרים חריגים בלבד.

עיקרון סופיות הדיון הוא העיקרון המנחה את בתי המשפט בכל הנוגע לביטול פסק דין שהתקבל בהסכמת הצדדים. מטרת העיקרון הוא לשים סוף להליך השיפוטי, להפחית את העוול שנגרם לצד השני ולמנוע את הימשכות ההליך. לפיכך נטל הראייה שיוטל על הצדדים להוכיח שיש לבטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, הוא גבוה, ויבוטל רק במקרים חריגים ביותר.

כמו כן בית המשפט יעדיף ככלל פרשנות של ההסכם המעדיפה את קיום החוזה, על פרשנות המעדיפה את ביטול ההסכם. על כן בית המשפט יעדיף ראשית לנסות לרפא את העוול שיתכן ונגרם מההסכם, מבלי לבטל את ההסכם כולו.

מהן עילות הביטול העיקריות של הסכם ממון שאושר

בהסכמת הצדדים – הדרך הטובה ביותר לבטל הסכם ממון שאושר, היא בהסכמה של הצדדים, באמצעות עריכת נספח להסכם הקודם, שינוי על גבי ההסכם הקודם או באמצעות עריכת הסכם ממון חדש. הצדדים חייבים לאשר את הסכם הממון החדש או כל שינוי בהסכם הקודם, בערכאה השיפוטית, על מנת שינתן לו תוקף.

הוראות לא חוקיות או הוראות מקפחות בהסכם – במקרים בהם תנאי ההסכם אינם חוקיים או מקפחים את אחד הצדדים באופן קיצוני בית המשפט עשוי לאפשר את ביטול ההסכם, במיוחד במקרים בהם אחד הצדדים לא היה מיוצג בהסכם.

חשוב לציין שלאור כך שהסכם הממון מחייב את הצדדים לאשרו בערכאות השיפוטיות, מקרים בהם יבוטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין בגין עילה זו, הם נדירים ביותר.

פגם בעת כריתת החוזה – כפייה הטעייה, עושק, חוסר תום לב בעת כריתת ההסכם וכדומה, עשויים במקרים חריגים להוביל לביטול ההסכם.

יצויין כי הכלל בדיני החוזים הוא העדפה של קיום החוזה על ביטול ההסכם, והסכם שקיבל תוקף של פסק דין יבוטל בעילה חוזית, גם במקרים של הפרת החוזה, רק בנסיבות חריגות ביותר.

הפרת החוזה לאחר כריתתו – במרוצת השנים, הנסיבות עשויות להשתנות ובני הזוג עשויים להפר את ההסכם. במקרים חריגים בית המשפט עשוי לקבוע כי ההסכם או הוראות בו אינן תקפות מעצם התנהגות הצדדים ולבטלן.

שינוי נסיבות משמעותי – במקרה שהסכם הממון מתייחס גם לילדים. בדרך כלל הסכם ממון לא כולל עניינים הנוגעים לילדים, שכן מדובר בהסכם שנחתם בתחילת הנישואין או החיים המשותפים בטרם יש ילדים משותפים. יחד עם זאת, לעיתים בני זוג עורכים הסכם ממון לאחר שנולדו הילדים, והם מסדירים בהסכם גם את הנושאים הנוגעים לילדיהם.

במקרים בהם מבקש אחד הצדדים לבטל הסכם ממון הנוגע לילדים, עליו להוכיח שינוי נסיבות משמעותי ומהותי שלא ניתן היה לצפות אותו בעת כריתת ההסכם. למשל במקרים של שינוי מהותי במצבו הכלכלי של אחד מבני הזוג, בית המשפט עשוי לבטל סעיפים הנוגעים למזונות הקטינים.

ביטול הסכם ממון בהסכמה

בשורה התחתונה, הדרך הטובה ביותר לבטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין היא בהסכמה של הצדדים באמצעות עריכת הסכם חדש או באמצעות שינוי ההסכם הקודם ואישורם בבית המשפט.

במקרים בהם אין הסכמה של הצדדים ורק אחד הצדדים מבקש לבטל את הסכם הממון, ניתן יהא לבטלו באמצעות הגשה לבית המשפט, רק במקרים חריגים ביותר.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף