Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיגירושין של בני זוג שהאחד יהודי והשני לא יהודי

גירושין ונישואין של יהודים במדינת ישראל מצויים תחת פיקוחה של הרבנות הראשית לישראל. אי לכך, הדרישות הקבועות בחוק לגירושין בין בני זוג יהודים מותאמות למסורת היהודית. אשר לפיה, אין הכרה בקשר נישואין בין יהודי לבין בן זוגו/ בת זוגתו שאינם יהודים.

לפיכך, לפי רוב לא תהיה כל דרישה לקיום הליך גירושין באם החליטו בני הזוג להיפרד.

כאשר מדובר בבני דתות אחרות בישראל הגירושין והנישואין נדונים לפי הדין הדתי שלהם. אולם, כשמדובר בבני זוג בני דת שונה עולה השאלה איזו מהדתות היא זו שתכתיב את הכללים שעל פיהם ינוהלו הנישואין והגירושין? במקרים מסוג זה הדין הקובע הוא הדין האזרחי הכללי.

בעבר, במקרים כאלה היה הליך התרת הנישואין כרוך בפניה לבית המשפט העליון בכדי שיכריע את זהותו של בית הדין המוסמך לדון בהתרת הנישואין באותו העניין. אך כיום לאחר תיקונו של חוק התרת נישואין, הגוף שדן במקרים מסוג זה הוא בית המשפט לענייני משפחה.

באם מדובר בנישואין אזרחיים בין לא-יהודי ליהודי- יפנה בית המשפט לקבל את חוות דעתו של בית הדין הרבני בנוגע לבן הזוג היהודי. כאשר אין ספק ביחס ליהדותו של בן הזוג, בית הדין הרבני יודיע כי הנישואין אינם מוכרים בדין היהודי דבר שיאפשר את ניהול הדיון בהתרת הנישואין בבית המשפט לענייני משפחה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

במקרה בו יקבע בית הדין הרבני כי הזוג אכן מוגדר כנשוי הדבר ידרוש את התרת הנישואין לפי הדין היהודי, בבית הדין הרבני בהתאם להנחיותיו ודרישותיו. באם בן הזוג הלא יהודי שייך לאחת מהעדות הדתיות המוכרות בחוק בישראל (דרוזים, מוסלמים וחלק ניכר מהכנסיות הנוצריות), ינוהל מול בית הדין הרלוונטי הליך הדומה לזה שנוהל מול בית הדין הרבני.

בסוף התהליך ניתנת תעודה המאשרת את התרת הנישואין. תעודה זו מהווה אסמכתא חשובה לבית הדין הרבני, כיוון שרק לאחר הצגתה יאשר בית הדין הרבני לבן הזוג היהודי להינשא ברבנות בישראל לאדם אחר.

הליך התרת הנישואים בבית המשפט לענייני משפחה:

  1. הגשת בקשה להתרת נישואין בבית המשפט .
  2. לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט יפנה נציג מטעמם לראשי הדת שאליה משתייכים כל אחד מבני הזוג על מנת לבדוק האם יש צורך בגירושין לפי אותה הדת.
  3. שלושה חודשים מרגע הפניה נדרש ראש העדה הדתית לשלוח תשובה לבית המשפט (תקופה שעשויה להתארך לפי בקשת בית הדין).
  4. באם נקבע על ידי ראש בית הדין הדתי שנדרשים גירושין לפי הדת של אחד מבני הזוג- הדבר ייעשה בהתאם להנחיות שייתן אותו בית דין.
  5. באם נקבע על ידי ראש בית הדין הדתי שלא דרושים גירושין לפי אותה הדת- הליך התרת הנישואין יתנהל בית המשפט לענייני משפחה.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף