Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיגירושין: דיונים בדלתיים סגורות

דיונים אזרחיים המתנהלים בבית המשפט, ככלל מתנהלים בדלתיים פתוחות. ההליכים הם פומביים וחשופים לכל אדם שרשאי להכנס לאולם בית המשפט ולהחשף לכל מה שנאמר בדיון. כך גם ההחלטות ופסקי דין בהליך מתפרסמים במאגרים המשפטיים השונים.

אך האם הכלל חל גם בנוגע לדיוני גירושין? התשובה לכך בשלילה. חוק בית המשפט לענייני משפחה קובע כי כל הדיונים בהליכי הגירושין יתקיימו בדלתיים סגורות, כל עוד לא נקבע אחרת. המשמעות היא סודיות בכל הנוגע להליך המשפטי המתנהל באולם בית המשפט, כפי שיוסבר במאמר שלפניכם.

תוכן עניינים

למה הדיונים בבית המשפט לענייני משפחה הם בדלתיים סגורות?

חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ”ה-1995 קובע כי ענייני גירושין יידונו בדלתיים סגורות, אלא בהוראה מיוחדת של בית המשפט שהעניין ידון כולו או חלקו בפומבי.

דיונים בבית המשפט לענייני משפחה, נוגעים לרוב בסוגיות אישיות, פרטיות וכואבות של אנשים, ביניהם גם קטינים. המדיניות שקבע המחוקק לפיה הכלל הוא ניהול ההליך בדלתיים סגורות, היא תולדה של שמירה על צנעת הפרט בעניינים שבינו לבינה ובעניינים הנוגעים לקטינים.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מהו איסור הפרסום ומה היקפו בתיקי משפחה

מהו איסור פרסום?

איסור פרסום הוא האיסור לפרסם בפומבי כל מידע מתוך הדיון שהתקיים בדלתיים סגורות בבית המשפט, ללא שניתן לכך אישור בית המשפט.

על מי מוטל איסור הפרסום בתיקי משפחה?

איסור הפרסום מוטל על כל מי שנכח באולם בית המשפט ועל כל מי שיש בידו מידע מתוך הדיון שהתנהל.

מה ההשלכות של הפרת איסור הפרסום?

כנגד אדם שיפרסם מידע שהגיע לידיו בדיון שהתנהל בדלתיים סגורות ללא שקיבל לכך אישור מבית המשפט, ניתן להגיש תביעה נזיקית בעילה של הפרת חובה חקוקה.

מהו היקף איסור הפרסום בתיקי משפחה?

היקף האיסור לפרסם הוא חלקי ולבית המשפט נתונה הסמכות לפרסם החלטות ופסקי דין, בהשמטת פרטי הצדדים וכל פרט מזהה אחר, לפי שיקול דעתו. לפיכך, כיום הולכת וגוברת המגמה בה בית המשפט מפרסם החלטות ופסקי דין מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים.

מתי מתפרסם פסק דין בדלתיים סגורות?

כיום אין מדיניות ברורה לגבי פרסום פסקי דין. ההחלטה האם לפרסם את פסק הדין היא החלטה של השופט, בהתאם לנסיבות המובאות לפניו ובהתאם לשיקול דעתו. שיקול הדעת של השופט לפרסם את פסק הדין, נובע מעקרונות פומביות הדיון והגינות ההליך, ומהצורך בשקיפות, הצורך של הציבור להכיר את המצב המשפטי והצורך לאפשר לציבור לבקר את הדין הקיים ואת החלטות בית המשפט.

מנגד עומד בפני בית המשפט השיקול לשמור על צנעת הפרט של הצדדים וילדיהם הקטינים, ולמנוע פגיעה אפשרית בהם. בהחלטת בית המשפט בנוגע לפרסום פסק הדין, עליו לשקול את הגורמים להמנע מפרסום פסק הדין אל מול הנסיבות המצדיקות את פרסומו, ולהגיע לידי החלטה שתאזן את העקרונות של צנעת הפרט ופומביות הדיון.

האם ניתן לבקש נוכחות של אנשים נוספים בדיון בדלתיים סגורות?

כן, בית המשפט רשאי להתיר במקרים מסויימים לאנשים שאינם חלק מההליך המשפטי, להיות נוכחים בדיון או בחלק ממנו, גם כאשר הדיון מתקיים בדלתיים סגורות, בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.

מתי נכון לבקש בקשה לדיון בדלתיים סגורות?

ככלל הדיונים מתקיימים בדלתיים סגורות באופן אוטומטי, ולא נדרשת בקשה מיוחדת לקיום הדיון בדלתיים סגורות. יחד עם זאת יתכנו מקרים בהם בית משפט יתיר כניסה של אנשים נוספים לדיון ומקרים בהם בית המשפט יתיר פרסום של החלטות ופסקי דין.

במקרים בהם אדם מבקש שלא תותר כניסה של אנשים נוספים לדיון, או שההחלטה או פסק הדין לא יותרו כלל לפרסום (גם ללא פרטים מזהים), נכון יהיה להגיש בקשה לקיום הדיון בדלתיים סגורות, ולנמק את הסיבות לבקשה.

צנעת הפרט אל מול פומביות הדיון

בשורה התחתונה, חוק בתי המשפט לענייני משפחה קובע כי דיוני גירושין יתנהלו בדלתיים סגורות כל עוד לא נקבע אחרת, במטרה לשמור על צנעת הפרט בעניינים שבינו לבינה ובעניינים הנוגעים לקטינים.

המשמעות בפועל היא שעל אף העקרון החשוב של פומביות הדיון, לא תותר כניסת קהל לדיוני גירושין, ופרסום הדיונים ההחלטות ופסקי הדין יאסר, אלא אם בית המשפט יקבע אחרת.

יחד עם זאת, כיום ישנה מגמה לפיה שופטים מתירים פרסום החלטות ופסקי דין, בהשמטת פרטים מזהים, בהתאם לשיקול דעתם.

מטרת הפרסום בהשמטת פרטים מזהים, היא לאזן בין עיקרון פומביות הדיון לחשיבות השמירה על צנעת הפרט של המתדיינים, על מנת לאפשר לציבור להכיר את המצב המשפטי ולבקר את החוק ההחלטות ופסקי הדין בבית המשפט לענייני משפחה.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף