Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהאם ניתן לבטל הסכם גירושין? [מדריך משפטי]

הסכם גירושין הוא הסכם בעל מעמד מיוחד, שעל מנת לקבל תוקף, עליו לקבל את אישור הערכאה השיפוטית. המשמעות היא בכוחו של הסכם הגירושין, ובאופן הביטול שלו.

האם ניתן לבטל הסכם גירושין? [מדריך משפטי]

ביטול הסכם גירושין שניתן לו תוקף של פסק דין הוא עניין מורכב. על מנת להצליח לבטל הסכם גירושין שחתמתם עליו ואישרתם את תוקפו בפני אחת מהערכאות השיפוטית, עליכם לקבל תחילה את כל המידע הנחוץ לביטול הסכם גירושין.

תוכן עניינים

האם ניתן לבטל הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין?

חוק יחס ממון קובע שהסכם גירושין חייב להיות מאושר בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני על מנת שיקבל תוקף. הערכאה השיפוטית בוחנת את סעיפי ההסכם ומוודאת שבני הזוג מבינים את טיב ההסכם והשלכותיו, לפיכך קשה יותר לבטל הסכם שקיבל תוקף של פסק דין.

לאור כוחו של הסכם הגירושין המקבל תוקף של פסק דין, ביטול הסכם גירושין יעשה רק במקרים חריגים. על מנת להצליח לבטל הסכם גירושין יש לשכנע את הערכאה השיפוטית שנתנה להסכם תוקף, שהנסיבות מצדיקות זאת, על אף התוקף שקיבל ההסכם.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מה הם התנאים לביטול הסכם גירושין?

כאשר מבקשים לבטל הסכם גירושין, צריך לדעת שלא כל הוראות הסכם הגירושין שוות. יש הבדל בין הסכם גירושין הנוגע לסוגיות בין בני הזוג בלבד, כגון רכוש, הסדרת הגט וכו’, לבין הסכם גירושין הנוגע לסוגיות הילדים:

ביטול הסכם גירושין שעניינו חלוקת רכוש בני הזוג

עקרון סופיות הדיון חל גם על הסכמים שאושרו בבית המשפט וקיבלו תוקף של פסק דין. האינטרס החברתי הוא שלא יתקיים דיון חוזר, בעניין שכבר נסגר בבית המשפט.

לכן הסכם גירושין בענייני הרכוש של בני הזוג, סידור הגט וכו’ יבוטל במקרים חריגים ביותר, בהם תוכח עילה המצדיקה את ביטול ההסכם.

העילות החוזיות המצדיקות ביטול הסכם הן:

  • טעות – בעובדה או בחוק, פרט לטעות שהיא בכדאיות העסקה.
  • הטעייה – למשל אי גילוי עובדות שהיה על הצד המטעה לגלות.
  • כפייה – או הפעלת לחץ בין בכוח ובין באיום.
  • עושק – ניצול מצוקתו של הצד השני או כל אדם אחר מטעמו, ניצול חולשתו השכלית, הגופנית או חוסר הניסיון שלו, במקרים בהם תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל.
  • חוסר תום לב – הצדדים מחוייבים לנהוג בתום לב בעת כריתת החוזה, וחוסר תום לב עשוי להביא לביטול החוזה.

ביטול הסכם גירושין שעניינו מזונות ומשמורת ילדים

כאשר הסכם גירושין, או סעיפים בהסכם עוסק בסוגיות של מזונות קטינים וזמני שהות, הדין הוא שונה. בית המשפט ישים לנגד עיניו את עקרון טובת הילד, והוא יגבור על עקרון סופיות הדיון.

הסכם הנוגע לסוגיות הילדים לעולם אינו סופי, והוא עתיד להשתנות בכל עת, אם יוכח כי חל שינוי נסיבות מהותי ומשמעותי, המצדיק את ביטול הסכם הגירושין או שינויו.

לא בכל מקרה של שינוי נסיבות, יבוטל הסכם הגירושין הנוגע לסוגיות הילדים, ויש להוכיח ששינוי הנסיבות הוא מהותי ומשמעותי, שהוא לא היה ידוע בעת כריתת ההסכם ושלא היה ניתן היה לצפות אותו מראש.

בית המשפט יבחן את הנסיבות שהיו ידועות בעת חתימת ההסכם, אל מול הנסיבות בעת הגשת הבקשה לביטול הסכם הגירושין, ואם יוכח בפניו שאכן היה שינוי נסיבות משמעותי, בית המשפט יפסוק ביטול או שינוי הסכם הגירושין, בכפוף לטובת הילד.

האם הפרת הסכם גירושין מהווה עילה לביטול הסכם גירושין?

בית המשפט יבטל את הסכם הגירושין במקרים חריגים ביותר בהם אחד הצדדים מפר את ההסכם באופן יסודי חוזר ונשנה, או ששני הצדדים מבטלים את ההסכם בהתנהגות ולא פועלים על פיו בפועל כך שניתן ללמוד מהתנהגותם שהם רוצים להשתחרר מכבלי ההסכם ולבטלו.

בית המשפט יבטל את הסכם הגירושין במקרים חריגים ביותר בהם אחד הצדדים מפר את ההסכם באופן יסודי

כך למשל ארע בהליך 29180-02-15, שם בני הזוג חתמו על הסכם גירושין ואישרו אותו בפני ערכאה שיפוטית. לאחר אישור ההסכם, חזרו הצדדים להתגורר יחד, ניהלו חיי משפחה, ואף הביאו ילד נוסף לעולם, תוך שהם זונחים את קיום הוראות הסכם הגירושין. בית המשפט לענייני משפחה פסק כי הסכם הגירושין שקיבל תוקף בטל, לאור התנהגות הצדדים בפועל.

האם ניתן לבטל הסכם גירושין בהסכמה?

כן, ניתן לבטל הסכם גירושין בהסכמה בכל עת. ביטול הסכם גירושין בהסכמה הוא הדרך הטובה והפשוטה ביותר לבטל הסכם גירושין, ולמנוע סכסוך מתמשך. את ביטול ההסכם או שינויו, יש לערוך בהסכם כתוב, ולאשרו בפני ערכאה שיפוטית על מנת לתת לו תוקף.

מה קורה אחרי ביטול הסכם הגירושין?

במקרה שהסכם הגירושין מבוטל, אתם יכולים לנסות להגיע ביניכם להסכם גירושין אחר, או לנהל הליך תביעת גירושין, ולהמתין להחלטות ופסקי הדין של הערכאות השיפוטיות, בעניינים הנלווים לגירושין.
הסכם גירושין אינו חקוק בסלע

בשורה התחתונה, הסכם גירושין אינו חקוק בסלע, וניתן לבטל אותו גם לאחר שאושר בפני הערכאה השיפוטית. הדרך הטובה, הפשוטה והמהירה ביותר לבטל הסכם גירושין היא בהסכמה.

אם לא עלה בידכם להסכים על ביטול הסכם הגירושין, יש לקחת בחשבון שמדובר בתביעה מורכבת והיא תתקבל בנסיבות חריגות בלבד, או במקרים של שינוי נסיבות משמעותי ומהותי, בסוגיות הקשורות לילדים.

*האמור באתר הליכי גירושין Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף