Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהוכחנו שהמגרש אינו רכוש משותף. הנכס לא יחולק בגירושין!

תקציר

אישה רכשה מגרש בטרם לנישואין, שנרשם על שמה בלבד. כאשר בני הזוג ביקשו להתגרש, ביקש הבעל לחלק ביניהם את המגרש שנרשם על שם האישה בלבד. הבעל טען כי בני הזוג היו ידועים בציבור בטרם לנישואיהם, ולכן המגרש הוא רכוש משותף.

בית המשפט קיבל את עמדתנו, שבטרם לנישואין בני הזוג נהגו בהפרדה רכושית ולא הייתה להם כוונת שיתוף ברכוש. בית המשפט פסק שהמגרש שנרכש על ידי האישה בלבד, ונרשם על שמה בלבד, הוא רכוש חיצוני לנישואין והוא לא יחולק בין בני הזוג, במסגרת איזון המשאבים בגירושין.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

רקע

אישה שהחליטה לפתוח פרק ב’ בחייה הכירה גבר בתחילתו של פרק ב’ בחייו. השניים התאהבו, אך היו למודי ניסיון בחיים, ולא מיהרו להנשא זה לזו.

בני הזוג חיו במשך שנים רבות מבלי שנישאו, ואף הביאו יחד ילדים לעולם. בתקופה שלפני נישואיהם, רכשה האישה מגרש מכספה, ורשמה אותו על שמה בלבד. לאחר מספר שנים החליטו בני הזוג להנשא. נישואיהם של בני הזוג ידעו עליות ומורדות, ולבסוף החליטו בני הזוג להתגרש.

עם הגירושין, הבעל הגיש תביעה לחלוקת הרכוש, וביקש לחלק ביניהם את כל הרכוש, לרבות הרכוש שנצבר לכל אחד מהם, בטרם לנישואין. האישה לא השתהתה ופנתה אלינו לקבל ייצוג. האישה ביקשה שהמגרש שנרשם על שמה בטרם לנישואין – ישאר שלה בלבד.

האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה

חוק יחסי ממון קובע שרכוש שנרכש טרם לנישואין ונרשם על שם אחד מבני הזוג בלבד, לא יחולק ביניהם במועד הגירושין. יחד עם זאת, במקרים בהם בני הזוג חיו יחד כידועים בציבור טרם לנישואין, והוכחה כוונת שיתוף ברכוש – הרכוש החיצוני לנישואין עשוי להיות מחולק בין בני הזוג.

בתיק זה נאלצנו להתמודד עם טענת הבעל שהם היו ידועים בציבור בטרם לנישואין, והתגוררו יחד במשך שנים רבות לפני שנישאו. נדרשנו להוכיח לבית המשפט שעל אף המגורים המשותפים, בני הזוג נהגו בהפרדה רכושית, ושלא הייתה כוונת שיתוף בין הצדדים בתקופה שקדמה לנישואין.

ההישגים שלנו

  1. הוכחנו שעל אף שהצדדים היו בני זוג בטרם לנישואין, לא הייתה להם כוונת שיתוף ברכוש בתקופה שקדמה לנישואין.
  2. הפרכנו את טענת הבעל שבתקופה שקדמה לנישואין הצדדים נהגו בשיתוף רכושי.
  3. שכנענו את בית המשפט שהמגרש נרשם על שם האישה בלבד בכוונת מתכוון, לאור כך שהיא לא הייתה מעוניינת לחלוק אותו עם הגבר.
  4. בית המשפט קיבל את עמדתנו שהצדדים נהגו בהפרדה רכושית, והסכימו ביניהם בעל פה ועל פי התנהגותם, שלא לשתף את הרכוש שנצבר להם, בטרם נישאו.
  5. משמעות ההחלטה היא שהמגרש שנרכש על ידי האישה ונרשם על שמה בתקופה שקדמה לנישואין, בה הצדדים חיו יחד, לא יחולק בין בני הזוג.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף