Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיכיצד ומתי להגיש התנגדות לצו ירושה? (מדריך משפטי)

יורשים לא מעטים נתקלים בקשיים בהגשת התנגדות לצו ירושה. לעיתים הם אינם יודעים כלל על פטירת המנוח או הגשת הבקשה לצו הירושה, ולעיתים הם אינם יודעים כיצד ומתי עליהם להגיש את ההתנגדות לצו ירושה.

על מנת להתנגד לצו ירושה, עליכם להכיר את כל מה שחשוב על התנגדות לצו ירושה: לדעת האם אתם רשאים להתנגד לצו הירושה, את המועדים להתנגדות לצו ירושה, את העילות שמאפשרות התנגדות לצו ירושה, וכיצד נכון להתנגד לצו ירושה.

תוכן עניינים

מה המועדים להתנגדות לצו ירושה?

התנגדות לצו ירושה אפשר להגיש לאחר שהוגשה בקשה למתן צו ירושה, בתוך פרק הזמן שקבע הרשם לענייני ירושה להתנגדות, ולא יאוחר ממועד מתן צו הירושה. לרוב מדובר בפרק זמן של שבועיים, בהם יש להגיש את ההתנגדות לצו הירושה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לאחר חלוף התקופה שנקבעה להתנגדות, מתנגד לצו ירושה יידרש להגיש בקשת אורכה, ולהסביר מדוע הוא מבקש להאריך את המועד להתנגדות לצו ירושה.

האם ניתן להתנגד לצו ירושה שכבר ניתן?

לא ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה לאחר שהצו כבר ניתן, אך ניתן לבקש לבטל את צו הירושה שניתן, גם לאחר שהצו כבר ניתן, וגם לאחר שהירושה כבר חולקה.

אף על פי כן, ביטול צו ירושה הוא הליך חריג, והסיכויים לבטל צו ירושה הם נמוכים יותר מסיכוייה של התנגדות לצו ירושה, במיוחד במקרים בהם חלף זמן רב, או שהירושה כבר חולקה.

על מנת לבטל צו ירושה שכבר ניתן, נדרשים המבקשים לנמק את העילות להתנגדות ואת הסיבות לעיכוב בהגשת ההתנגדות, ולהראות גם שהפגיעה ביורשים האחרים מביטול צו הירושה היא פגיעה מידתית.

מי רשאי להתנגד לצו ירושה?

כל מי שיש לו עניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לצו ירושה. המשמעות היא שלא רק יורשים רשאים להגיש התנגדות, אלא גם יורשים פוטנציאליים שלא נכללו בבקשה לצו ירושה, וגם נושים של העיזבון רשאים להגיש התנגדות לצו ירושה.

מה העילות להתנגדות לצו ירושה?

קיומה של צוואה

לעיתים מוגשת בקשה לצו ירושה, על אף שהמנוח ערך צוואה. למשל במקרים בהם הצוואה הוסתרה ולא נמצאה על ידי מבקשי צו הירושה. במקרים אלה ניתן להתנגד למתן צו הירושה ולבקש לקיים את צוואת המנוח.

התנגדות של יורשים על פי דין

ליורשים על פי דין יכולות להיות עילות התנגדות שונות לצו ירושה כמו למשל במקרה שהם הושמטו מהבקשה לצו ירושה.

כך למשל אם למנוח היו ילדים נוספים מאישה אחרת, שלא היו ידועים לילדיו האחרים שביקשו צו ירושה. יכולים להיות גם מקרים בהם למנוח הייתה בת זוג חדשה שהושמטה מהבקשה, או שבת הזוג כללה את עצמה בבקשה, בניגוד לדעת ילדיו הטוענים שהיא אינה בת זוגו.

בנוסף גם במקרים בהם יש טעויות שונות בבקשה לצו ירושה, היורשים יכולים להתנגד למתן הצו. כמו למשל במקרים בהם לא צוין שיש יורש קטין או פסול דין, או שיש טעויות בנוגע לפרטיהם של היורשים.

התנגדות של נושים לצו ירושה

גם לנושים של העיזבון עשויות להיות עילות להתנגד למתן צו הירושה. למשל במקרים בהם יורשים על פי דין מבקשים להסתלק מהירושה במטרה להתחמק מתשלום חובות של המוריש, נושים רשאים להתנגד להסתלקותם מהירושה.

איך להתנגד לצו ירושה?

לאחר שאדם נפטר, רשאים יורשיו להגיש בקשה לצו ירושה. לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה, הרשם לענייני ירושה מאפשר לכל המעוניין בדבר להתנגד למתן צו הירושה. בתקופת הזמן הזו, על המתנגדים להגיש התנגדות מנומקת לרשם לענייני ירושה.

על מנת לדעת מתי הוגשה בקשה לצו ירושה ניתן לעיין בפרסומי הרשם לענייני ירושה, להיכנס באופן יזום לאתר הרשם לענייני ירושה ולאתר את הבקשה לצו ירושה, או לבקש להירשם לשירות ההתראות של הרשם לענייני ירושה.

הרשם יעביר את ההתנגדות לצו ירושה לבית המשפט לענייני משפחה, שם מבקשי צו הירושה ידרשו להגיב על ההתנגדות, ולאחר מכן יתנהלו דיונים בעניין ההתנגדות לצו הירושה.

הגשת התנגדות לצו ירושה בזמן הנכון

בשורה התחתונה, לאחר פטירה של מנוח חשוב לעקוב ולשים לב להגשת בקשה לצו ירושה, על מנת להגיש את ההתנגדות לצו הירושה בזמן, או לכל הפחות לבקש להאריך את המועד להגשת התנגדות, ולהימנע מהקושי שבהגשת בקשה חריגה לביטול צו ירושה.

לצורך כך מומלץ בתוקף להירשם לשירות ההתראות החדש של הרשם לענייני ירושה, שהונפק במטרה להקל על הקושי הטבעי באיתור יזום של בקשות לצו ירושה, לאחר מקרים מצערים רבים בהם יורשים פספסו את הזמן להגשת התנגדות לצו ירושה.

*האמור באתר הליכי גירושין Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף