Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישימהו חוזה להבטחת נישואין?

חתמתם על חוזה להבטחת נישואין ורגע לפני החופה התחרטתם? האם יש תוקף לחוזה? מה עמדת בית המשפט בעניין? והאם דיני החוזים חלים על מקרה שכזה? במאמר שלפניכם.

חוזה להבטחת נישואין הוא סוג חוזה מיוחד משום האלמנט האישי שבו. חוזה להבטחת נישואין הוכר בפסיקה כחוזה מחייב אשר הפרתו, יכולה להוליד זכאות לפיצוי לנפגע.

תוכן עניינים

ההכרה בחוזה להבטחת נישואין, כחוזה מחייב, לא נעשתה בלב שלם ויש בה לא מעט ספקות. זאת בשל הבעייתיות הגדולה הטמונה בהכרה זו.

כאשר בני זוג מסכימים להינשא, הסכמה זו היא פרי הרגש שביניהם ועל כן, כאשר אחד מהצדדים מתחרט, יש לאפשר לו לעשות זאת מבלי שיראו בשינוי דעתו כהפרת חוזה.

עמדת הפסיקה לגבי חוזה להבטחת נישואין, גם היא שנויה במחלוקת וניתן לראות כי בתי המשפט אינם נלהבים למראה תביעות של הפרת הבטחת נישואין. מדובר בהכרעות לא פשוטות, בעיקר בשל אופיין האינטימי והקושי הראייתי שקיים בהן.

האם דיני החוזים חלים על חוזה להבטחת נישואין? מן הרגע שבו הוכרה ההסכמה להינשא, כחוזה מחייב, חלים דיני החוזים על חוזה להבטחת נישואין. כיצד הדבר משפיע על הפרת חוזה להבטחת נישואין, מיד נראה.

האם לנפגע קיימת זכות פיצוי? ממה מורכב פיצוי זה ומה גובהו? מהי עמדת הפסיקה באשר לתביעות של חוזה להבטחת נישואין?

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תחולת דיני החוזים

דיני החוזים חלים על חוזה להבטחת נישואין, אך באופן מסויג ובשינויים המחויבים בשל אופיו הייחודי של חוזה זה. הפרת הבטחת נישואין דינה כחזרה מכל התחייבות חוזית אחרת כאשר הנפגע מהפרת חוזה להבטחת נישואין, זכאי לסעד של פיצוי כספי.

כעניין שבכלל, צד אשר נפגע מהפרת חוזה, זכאי לשלושה סעדים:

  1. סעד האכיפה – התרופה העיקרית לנפגע מהפרת חוזה היא אכיפתו. בתי המשפט נוהגים להיענות לבקשת צד לאכוף את החוזה, מלבד מקרים הנכנסים לגדר הסייגים שבחוק.
  2. ביטול והשבה – הנפגע רשאי לבטל חוזה ללא פנייה אל בית המשפט כאשר הדין קובע כי ברגע שבוטל חוזה, הצדדים ישיבו זה לזה את התמורה שקיבלו.
  3. פיצוי – זכותו של הנפגע לפיצוי כספי זוהי זכות העומדת בפני עצמה אך הנפגע רשאי לתבוע פיצוי כספי גם בעת תביעתו לאכיפת החוזה וגם כאשר בחר לבטל את החוזה.

כיצד ניתן להחיל כללים אלו על חוזה להבטחת נישואין?

במקרה של חוזה להבטחת נישואין, אכיפת החוזה איננה אפשרית היות שבית המשפט אינו יכול לכפות על אדם להינשא. למותר לציין כי סעד של ביטול והשבה אינו רלוונטי, כך שלמעשה, הסעד היחיד העומד לרשות הנפגע בשל חוזה להבטחת נישואין, הוא פיצוי כספי.

אם כן, הפרת נישואין הנה כהפרת חוזה מחייב אך בשל אופייה של ההתחייבות, יכול הנפגע מן ההפרה לקבל פיצוי כספי בלבד.

חוזה להבטחת נישואין – זכות הפיצוי

חוזה להבטחת נישואין הוכר בפסיקה כחוזה מחייב. הפרת חוזה להבטחת נישואין, עלולה לגרום לנזק לנפגע, בין אם המדובר בנזק כספי (ממוני) ובין אם בנזק נפשי (לא ממוני).

כאמור, דיני החוזים חלים על חוזה להבטחת נישואין, בשינויים המחויבים. מכוח סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), רשאי בית המשפט לפסוק לנפגע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו בעקבות הפרת חוזה להבטחת  נישואין.

למרות העובדה כי דיני החוזים מאפשרים לנפגע לקבל פיצוי, הפסיקה איננה תומכת נלהבת של תביעות אלו ועל כן, בתי המשפט פוסקים סכומים צנועים מאוד לנפגעים עקב הפרת חוזה להבטחת נישואין.

בתי המשפט נוהגים לראות בתביעות אלו כתביעות הנובעות מרגשות אישיים של דחייה ולא מתוך עילה משפטית ממשית. גישה זו נובעת מן הספקות הקיימים באשר להכרה בהבטחת נישואין כחוזה מחייב וכן בשל הקושי הגדול להוכיח הבטחת נישואין.

הקושי בהוכחת הבטחת נישואין

כאשר עומדת בפני בית המשפט תביעת פיצויים בגין הפרת חוזה להבטחת נישואין, עליו להתמודד עם הקשיים שבתביעות מסוג זה. הקושי המרכזי נובע מן הצורך של בית המשפט להכריע האם אכן הייתה הבטחת נישואין והאם ניתן לראות בה חוזה מחייב.

בית המשפט בוחן את נסיבות המקרה, את כוונות הצדדים ובודק האם ישנם סממנים להבטחת נישואין כגון הכנות לחתונה, טקס אירוסין, הזמנות לחתונה וכדומה. לאחר שנוכח בית המשפט כי אכן נרקם חוזה מחייב בין הצדדים, יבחן את סיבת הפרת חוזה להבטחת נישואין והאם זו מזכה את הנפגע בפיצוי.

בתי המשפט אינם נוהגים לפסוק סכומים גבוהים בתיקים של הפרת חוזה להבטחת נישואין אלא סכומים צנועים למדי. המטרה היא לפצות את הנפגע על ההוצאות שהוציא בעקבות הבטחת הנישואין.

סוף דבר

חוזה להבטחת נישואין הוא חוזה מחייב ודיני החוזים חלים עליו, בשינויים המחויבים. במקרה של הפרת חוזה להבטחת נישואין, רשאי הנפגע לתבוע פיצוי כספי מן המפר.

ההכרה בזכותו של הנפגע לפיצוי כספי, אינה נקייה מספקות וישנן התלבטויות לגבי מידת הלגיטימיות של הנפגע לפיצוי. ההסכמה להינשא היא התחייבות רגשית בין בני זוג ויש הטוענים כי הפרתה לא יכולה להיחשב כהפרת חוזה מן המניין.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף