Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישימהי תביעת גירושין בבית הדין השרעי

מדי שנה, מוגשות בישראל תביעות גירושין רבות. כשמדובר בתביעת גירושין בין בני זוג יהודים, תביעת הגירושין מוגשת לבית הדין הרבני. מאמר זה יעסוק בשני הסוגים המרכזיים של תביעת גירושין בבית הדין השרעי – בית הדין הדתי המוסלמי.

תוכן עניינים

תביעת גירושין לפי עילת גירושין

אחד מסוגי תביעות הגירושין בבית הדין השרעי הוא תביעת גירושין לפי עילת גירושין. בתביעה זו, על בני הזוג (שכאמור, מוסלמים) להוכיח שמתקיים לפחות אחד מהמצבים הבאים:

  • לאחר קיום חוזה הנישואין נוצרו סכסוכים בין בני הזוג
  • לאחר קיום חוזה הנישואין החלה התדרדרות במצבו הקוגנטיבי של הבעל, וכעת דעתו אינה צלולה
  • לבעל פגם מיני שמונע ממנו לקיים יחסי מין
  • הבעל נטש והפקיר את האישה ללא כל מימון, או נעדר למשך יותר מ-4 שנים.

אם בין בני הזוג התקיימו, או ממשיכים להתקיים, הליכים בערכאות משפטיות אחרות, על מגיש התביעה (בין מדובר בבעל ובין אם באישה), לציין זאת בתביעת הגירושין בבית הדין השרעי.

התביעה צריכה להכיל שלושה עותקים, ומגיש התביעה צריך לציין את נושא התביעה, את השמות המלאים, תאריכי הלידה ומספרי תעודות הזהות – שלו ושל בן/בת זוגו, מספר טלפון, כתובת דואר, וכן עליו לחתום על התביעה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בנוסף, על מגיש התביעה לצרף את צילומן של תעודות הזהות שצוינו, כולל ספח, העתק מאושר של חוזה הנישואין/החלטת נישואין מאושרת,

וכן אישור על כך ששילם אגרה (את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי בעמדות התשלום שבבית הדין השרעי, באופן מקוון באמצעות שירות התשלומים הממשלתי, או בשובר מגנטי שניתן לקבל במזכירות בית הדין השרעי).

לאחר הגשת כל אלה, קובעת מזכירות בתי הדין מועד לדיון בבקשה, ובמועד זה בני הזוג צריכים להגיע לבית הדין. לאחר תום הדיון, מודיע הקאדי על החלטתו באשר לבקשה. בני הזוג מקבלים, במזכירות בית הדין או בדואר, החלטה מאושרת בחותמת בית הדין.

תביעת גירושין בהסכמה

סוג נוסף של תביעת גירושין בבית הדין השרעי היא תביעת גירושין בהסכמה. בתביעה זו, על בני הזוג להיות רשומים במשרד הפנים כזוג נשוי, ובדומה לתביעת גירושין לפי עילת גירושין, אם בין בני הזוג התקיימו או מתקיימים הליכים בערכאות משפטית אחרות – מגיש התביעה צריך לציין זאת.

בקשה זו צריכה להכיל שני עותקים, ומגיש הבקשה צריך לציין את נושאה, את השמות המלאים, תאריכי הלידה ומספרי תעודות הזהות – שלו, של בן/בת זוגו, ושל ילדיהם, מספר טלפון, כתובת דואר, ועל מגישי הבקשה לחתום עליה.

בנוסף, על מגיש הבקשה לצרף את צילומן של תעודות הזהות שלו ושל בן/בת זוגו, כולל ספח, העתק מאושר של חוזה הנישואין/החלטת נישואין מאושרת של בית הדין, הסכם גירושין חתום על ידי בני הזוג – אם הדבר אפשרי, ואישור על תשלום אגרה.

הדרכים לתשלום האגרה והפעולות שנעשות לאחר הגשת כל המסמכים, זהות לנעשה בתביעת גירושין לפי עילת גירושין, פרט לעבודה שבתביעת גירושין בהסכמה, אין חובה על הצדדים להגיע לבית הדין במועד הדיון, אלא באי כוחם יכולים לעשות זאת במקומם.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף