Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהוכחנו שטובת הילד להתגורר קרוב לשני הוריו. מקום המגורים לא ישתנה!

תקציר

אם גרושה הגישה בקשה לבית המשפט לשינוי מקום מגוריו של הילד ומוסד הלימודים בו הוא מתחנך. האב, שיוצג על ידינו, סירב בתוקף לשינוי זה, שמשמעותו הפחתה ניכרת של זמני השהות שלו עם הילד.

בית המשפט קיבל את עמדתנו שטובת הילד להתגורר ליד שני הוריו, ולהמשיך לקיים את זמני השהות עם שני הוריו, גם במהלך השבוע.

רקע

בני זוג גרושים שחתמו על הסכם גירושין הסכימו על קיום זמני שהות דומים, כך שהילד שוהה עם האב זמן ניכר במהלך השבוע, ובכל סוף שבוע שני. בני הזוג קיימו את ההסכם והגירושין ביניהם התנהלו על מי מנוחות.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מספר שנים לאחר מכן, האם מאסה במגורים בעיר בה התגוררו הצדדים, מצאה עבודה אטרקטיבית יותר, וביקשה להתרחק. האם רכשה דירה בעיר המרוחקת, וביקשה להעביר עימה את הילד. האם הציעה לאב לשנות את זמני השהות, כך שהיא תביא את הילד אליו בכל שבת שנייה, ושבאמצע השבוע האב יוכל להגיע לביתה על מנת להיפגש עם הילד.

האב, שנהג לראות את הילד מספר פעמים בשבוע, סירב להצעת האם ופנה אלינו לייצוג. האב ביקש למנוע מהאם את המעבר לעיר מגורים אחרת, ואת שינוי המסגרת החינוכית, ולהמשיך לקיים את זמני השהות כפי שהצדדים הסכימו בהסכם הגירושין שאושר בפני בית המשפט.

האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה

לצורך הכרעה בתביעה לשינוי מקום מגורים, על בית המשפט לאזן בין הזכות של הילד לקיים קשר משמעותי עם כל אחד מהוריו, והזכויות של כל אחד מההורים. במקרים בהם זמני השהות אינם שווים, בית המשפט עשוי לתת משקל גדול יותר לזכותו של ההורה ששוהה זמן רב יותר עם הילד.

במקרה זה האם טענה שבעיר המגורים הנוכחית היא נאלצת להעזר בהוריה לצורך מימון המגורים, והיא משתכרת בשכר נמוך יותר. האם עמדה על כך שיש לתת עדיפות לטובתה על פני טובת האב, לאור כך שזמני השהות אינם שווים, הילד שוהה אצלה רוב הזמן, ולפיכך גם לא מדובר בשינוי משמעותי בזמני השהות.

נדרשנו להתמודד עם האתגר ולהוכיח שלמרות שהילד שוהה אצל האם במשך זמן רב יותר מאשר אצל האב, עדיין מתקיים קשר משמעותי ביותר בין הילד לבין האב, ושטובת הילד תפגע, מצמצום קשר זה.

ההישגים שלנו

  1. הוכחנו שעל אף שהילד לן אצל האם מרבית ימי השבוע, האב פוגש אותו מספר פעמים בשבוע, ואף מגיע לקחת אותו מבית הספר במקרים בהם הילד חולה.
  2. הוכחנו שזמני השהות בין הילד לבין האב באמצע השבוע, יפגעו בהכרח כתוצאה משינוי מקום המגורים של הילד, לעיר מרוחקת.
  3. על אף שאם הציעה להסיע את הילד פעם בשבועיים לאב, שכנענו את בית המשפט שפתרון זה, יפגע בקשר בין הילד, שרגיל לראות את אביו במהלך השבוע, לבין האב.
  4. שכנענו את בית המשפט שטובת הילד היא לקיים זמני שהות עם האב גם במהלך השבוע.
  5. בית המשפט קיבל את עמדתנו שטובת הילד היא להשאר בעיר המגורים הנוכחית, במוסד הלימודים בו הוא לומד כיום.
  6. משמעות ההחלטה היא לא רק שהילד לא יעבור לגור בעיר מרוחקת, אלא גם שהקשר החם בין הילד ובין האב ישמר כפי שהוא היום.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף