Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישיהוכחנו שהבעל ניסה להבריח רכוש בגירושין. האישה תקבל מחצית מהמגרש!

תקציר

בני זוג נשואים רכשו מגרש שנרשם על שם הבעל בלבד, לצורך העמידה בתנאי המכרז, לוו בני הזוג סכום כסף לא מבוטל מאחיו של הבעל. כאשר בני הזוג ביקשו להתגרש, סירב הבעל לחלוקה שווה של המגרש ביניהם, וטען כי המגרש שייך לאחיו, ועל כן אין לחלק אותו בין בני הזוג.

בית המשפט קיבל את עמדתנו, שלאח אין זכויות במגרש, אלא זכות להשבה כספית של ההלוואה שנתן בלבד. לבסוף פסק בית המשפט שיש לחלק את הסכום שהתקבל בעבור מכירת המגרש בין הצדדים באופן שווה, לאחר השבת כספי ההלוואה לאחיו של הבעל.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

רקע

בני זוג נשואים התגוררו בבית קטן וביקשו לשפר את הדיור שלהם. בני הזוג, שידם לא הייתה משגת, פנו לאחיו של הבעל, שעזר להם עם רכישת המגרש, והלווה להם סכום כסף על מנת לעמוד בתנאי מכרז לרכישת מגרש ששבה את ליבם. הבעל נרשם למכרז וזכה. בני הזוג השמחים רכשו את המגרש, והמגרש נרשם על שם הבעל בלבד, בעוד המשכנתא ניטלה על שם שני בני הזוג.

זמן מועט לאחר מכן נקלעו בני הזוג למשבר בנישואין והבעל ביקש להתגרש מהאישה. האישה מיהרה לפנות אלינו לקבל ייצוג משפטי, וביקשה שכל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך הנישואין יחולק ביניהם באופן שווה והוגן, לרבות המגרש שנרשם על שם הבעל בלבד.

האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה

מפעם לפעם נשמעות טענות של בני זוג, כי נכס כזה או אחר שנרשם על שמם, נרשם באופן פיקטיבי, למרות שבפועל הוא שייך לאדם אחר.

במקרה זה נאלצנו להתמודד עם טענה זו, שמטרתה הייתה להבריח את הרכוש, על מנת שהאישה לא תקבל את חלקה ההוגן בו. הבעל טען שהמגרש נרכש לטובת אחיו, וביסס את טענתו על כך שהאח הלווה לבני הזוג סכום נכבד לצורך רכישת המגרש. הבעל טען שהאח לא יכול היה להרשם למכרז, ולכן הוא זה שנרשם באופן פיקטיבי במקומו של האח ורכש את המגרש עם כספו של האח. לפיכך לטענת הבעל, אין לחלק את המגרש בין בני הזוג.

נדרשנו להתמודד עם האתגר, ולהוכיח שלמרות שהאח הלווה לבני הזוג סך של כרבע מעלות רכישת המגרש, לאח אין כל זכות במגרש, אלא הבעל הוא הבעלים של המגרש.

ההישגים שלנו

  1. הוכחנו לבית המשפט שטענות הבעל על זכותו של האח במגרש, נולדו רק לאחר הגירושין, במטרה להבריח רכוש ולגזול את זכויותיה של האישה במגרש.
  2. שכנענו את בית המשפט שלאח לא הייתה כל מניעה להשתתף בעצמו במכרז, ואם רצה לרכוש את המגרש לא היה עושה זאת באמצעות אחיו.
  3. הפרכנו את טענת הבעל שהמגרש נרכש לטובת אחיו, והוכחנו שלאחיו של הבעל אין כל זכויות במגרש.
  4. בית המשפט קיבל את עמדתנו שמטרת בני הזוג הייתה לבנות בית מגורים לצדדים וילדיהם במגרש שרכשו, ושהמגרש הוא רכוש משותף של בני הזוג.
  5. משמעות ההחלטה היא שהסכום שהתקבל עבור מכירת המגרש יחולק באופן הוגן בין בני הזוג, בקיזוז סכום ההלוואה שנתן האח.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף