Lowforum_MainPic הליכי גירושין
Lowforum_MainPic הליכי גירושין
פנייה לייעוץ אישימהי תביעת גירושין כרוכה? (מדריך משפטי)

בישראל הליך הגירושין מתנהל בשתי ערכאות שיפוטיות מקבילות, בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. על מנת לנהל את ההליכים הנמצאים בסמכות מקבילה, בבית הדין הרבני, יש לכרוך את התביעה המבוקשת, לתביעת הגירושין.

מהי תביעת גירושין כרוכה? (מדריך משפטי)

מהי כריכה לתביעת גירושין? כיצד כורכים תביעת גירושין? ומתי בית הדין הרבני יקנה סמכות לדון בהליכים הנלווים לגירושין? אם שמעתם את המונח “תביעת גירושין כרוכה”, אך אינכם מבינים את משמעותו, מדריך משפטי מקצועי זה יתן לכם את כל המידע הנחוץ על כריכה לתביעת גירושין.

תוכן עניינים

איך קובעים מי הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בגירושין?

לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בעניינים הנלווים לגירושין, כגון חלוקת רכוש, מזונות אישה וכו’. הסמכות לדון בעניינים הנלווים לגירושין נקבעת על פי מרוץ הסמכויות.

על פי מרוץ הסמכויות, הראשון מבין בני הזוג, שמקדים להגיש תביעה בעניינים הנמצאים בסמכות מקבילה, הוא זה שיזכה לבחור היכן תתנהל התביעה, בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

מהי כריכה לתביעת גירושין?

חוק שיפוט בתי הדין קובע כי ניתן לכרוך לתביעת גירושין שהוגשה לבית הדין הרבני, את העניינים הנמצאים בסמכות מקבילה, על מנת שבית הדין יוכל להכריע באופן יעיל בתביעת הגירושין כולה. למעשה, ללא כריכת העניינים הנלווים לגירושין, לא ניתן לדון בהם בבית הדין הרבני.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כיצד כורכים תביעת גירושין?

תביעת גירושין כנה

על מנת לכרוך תביעת גירושין, על תביעת הגירושין להיות כנה, במטרה לפרק את הנישואין. במקרה שתביעת הגירושין אינה כנה, אלא נובעת משיקולים אסטרטגיים בלבד על מנת לקנות סמכות דיון בבית הדין הרבני, בית הדין עשוי לדחות את התביעה.

כריכה כנה

על מנת לכרוך תביעת גירושין, על כריכת התביעה לתביעת הגירושין להיות כנה גם כן, מתוך כוונה אמיתית לדון בתביעה בבית הדין הרבני. גם כאן, אם כריכת התביעה נובעת משיקולים אסטרטגיים בלבד, במטרה למנוע מבן הזוג להגיש תביעה באותו עניין, בבית המשפט לענייני משפחה, בית הדין עשוי לבטל את הכריכה.

כריכה כדין

על מנת לכרוך תביעת גירושין, על כריכת התביעה לתביעת הגירושין להיעשות כדין, באופן מפורש. כריכת התביעה כדין אינה חייבת להיות בכתב בלבד, וניתן לכרוך גם בעל פה את התביעה. למשל ניתן לכרוך תביעה נלוות לגירושין, גם במהלך הדיון בבית הדין הרבני.

כמו כן, גם בן הזוג שלא הגיש את תביעת הגירושין, רשאי לכרוך תביעות נלוות לתביעות הגירושין. כך למשל אם גבר הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, האישה רשאית לכרוך לתביעת הגירושין תביעה למזונות אישה, על אף שהיא לא הגישה את תביעת הגירושין.

מתי כורכים את התביעות לתביעת הגירושין?

את התביעות הנלוות לגירושין ניתן לכרוך בכל עת, והכריכה לא חייבת להיות בו בעת עם הגשת תביעת הגירושין. יחד עם זאת, ניתן לכרוך את התביעה הנלוות לגירושין לתביעת הגירושין, רק כל עוד לא נפתח הליך העוסק בנושא זהה, בבית המשפט לענייני משפחה.

לאחר שתגישו את תביעת הגירושין, אם תתעכבו עם כריכת התביעות, תפסידו את היתרון שלכם במירוץ הסמכויות. בן הזוג שיקבל לידיו את תביעת הגירושין, עלול להגיש את התביעות הנלוות לגירושין לפניכם, לבית המשפט לענייני משפחה. על כן מומלץ שלא להתעכב עם כריכת התביעות הנלוות לגירושין, אלא לכרוך את התביעות, כבר בעת הגשת תביעת הגירושין.

 

האם צריך לכרוך תביעת משמורת בתביעת הגירושין?

לא. אין צורך לכרוך את תביעת זמני השהות לתביעת הגירושין, על מנת לדון בה בבית הדין הרבני. בית המשפט קבע כי תביעת משמורת וחלוקת זמני שהות, היא תביעה שמעצם מהותה כרוכה בגירושין, ולכן לא נדרשת כריכת התביעה לתביעת הגירושין.

תביעת משמורת וחלוקת זמני שהות, היא תביעה שמעצם מהותה כרוכה בגירושין

המשמעות היא כי אם אחד מבני הזוג הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, בטרם בן הזוג השני הגיש תביעת משמורת לבית המשפט לענייני משפחה, תביעת המשמורת תתנהל בבית הדין הרבני.

סמכות בית הדין הרבני לדון בתביעה נלוות לגירושין

בשורה התחתונה, תביעת גירושין כרוכה היא תביעה המוגשת לבית הדין הרבני, שמטרתה לכרוך לתביעת הגירושין את העניינים הנלווים לגירושין. כריכת התביעה הנלוות לתביעת הגירושין, קונה לבן הזוג המבקש לדון בסוגיות השונות הנלוות לגירושין, סמכות לדון בהם, בבית הדין הרבני. לכך עשויות להיות השלכות רבות וכבדות משקל, על המשך הליך הגירושין כולו.

*האמור באתר Lowforum נכתב על מנת לתת לגולש מידע ראשוני מקצועי – אך אינו מתיימר להיות מעודכן או מקיף. אין לראות באמור כתחליף לייעוץ משפטי והעושה זאת – עושה באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2315790
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף